Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Απόκρυψη και εμφάνιση στηλών και γραμμών

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να αποκρύψουμε γραμμές, στήλες ή ακόμη και ολόκληρα φύλλα εργασίας. Για παράδειγμα στο φύλλο εργασίας «Πωλήσεις 2007», εμφανίζονται τις πωλήσεις 15 εταιριών αυτοκινήτων, τους 12 μήνες του έτους 2007, Ιανουάριος, Φεβρουάριος κ.ο.κ. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αποκρύψουμε προσωρινά τις πωλήσεις, για τον μήνα «Φεβρουάριο», την στήλη «d» δηλαδή. Επιλέγουμε ένα οποιοδήποτε κελί της στήλης. Από το μενού Μορφή / Στήλη, επιλέγουμε την εντολή «Απόκρυψη». Η στήλη που εμφάνιζε τις πωλήσεις για το μήνα Φεβρουάριο δεν εμφανίζεται πλέον. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να αποκρύψουμε μία γραμμή. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αποκρύψουμε την γραμμή που αναφέρεται στις πωλήσεις της εταιρίας «Lancia» η οποία βρίσκεται στην 8η γραμμή. Επιλέγουμε ένα κελί της γραμμής. Από το μενού Μορφή, Γραμμή, επιλέγουμε την εντολή «Απόκρυψη». Η γραμμή που εμφάνιζε τις πωλήσεις της εταιρίας Lancia δεν εμφανίζεται πλέον. Προσοχή, την στήλη «d» και την γραμμή «8», δεν τις διαγράψαμε, αλλά τις αποκρύψαμε. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τις επικεφαλίδες στηλών και γραμμών. Εάν η στήλη «d» είχε διαγραφεί, τότε οι τιμές του Μαρτίου θα βρισκόταν στην στήλη «d», κάτι που ασφαλώς δεν συμβαίνει. Οι τιμές του Μαρτίου βρίσκονται στην στήλη «e» όπως πρωτύτερα. Στην πραγματικότητα αποκρύπτοντας την στήλη «d» μηδενίσαμε το πλάτος της. Για να επανεμφανίσουμε τη στήλης «d», αρκεί να αυξήσουμε το πλάτος της στήλης. Τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού, στις επικεφαλίδες των στηλών, ανάμεσα στην στήλη «c», και «e», οι οποίες είναι οι γειτονικές στήλες της στήλης «d». Εμφανίζεται αυτό το σύμβολο, το λευκό. Προσοχή όχι αυτό, το μαύρο, το οποίο αυξάνει το πλάτος της στήλης «c», αλλά αυτό, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε των δείκτη προς τα δεξιά αυξάνοντας το πλάτος της στήλης «d». Επανεμφανίσθηκε λοιπόν η στήλη «d». Το ίδιο ισχύει και την γραμμή «8» που είχαμε αποκρύψει. Το ύψος της γραμμής «8» έχει μηδενιστεί. Ας δούμε πως μπορούμε να επανεμφανίσουμε την γραμμή «8», με έναν διαφορετικό τρόπο. Επιλέγουμε τις γραμμές «7» και «9», ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται η γραμμή που αποκρύψαμε. Από το μενού «Μορφή» κάνουμε κλικ στην επιλογή «Γραμμή», και επιλέγουμε την εντολή επανεμφάνιση. Η γραμμή «8» που περιέχει τις τιμές της εταιρίας «Lancia», επανεμφανίστηκε. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να αποκρύψουμε και ένα φύλλο εργασίας. Θα αποκρύψουμε το φύλλο εργασίας «Μηχανές». Επιλέγουμε το φύλλο εργασίας «Μηχανές». Από το μενού Μορφή, Φύλλο, επιλέγουμε την εντολή «Απόκρυψη». Το φύλλο εργασίας «Μηχανές» δεν εμφανίζεται. Για να το εμφανίσουμε, από το μενού Μορφή, Φύλλο, επιλέγουμε την εντολή «Επανεμφάνιση». Σ’ αυτό το παράθυρο εμφανίζονται, τα φύλλα εργασίας που έχουμε αποκρύψει. Επιλέγουμε το φύλλο «Μηχανές», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το φύλλο εργασίας «Μηχανές» εμφανίσθηκε.