Δημιουργία Viewport Στο Layout

Στο αρχείο viewport έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο layout, με το όνομα test. Μεταβαίνουμε σ’ αυτό το layout, και βλέπουμε την προεπισκόπηση εκτύπωσης του σχεδίου μας. Εάν θελήσουμε σ’ αυτό το layout να αλλάξουμε το viewport, το επιλεγμένο δηλαδή, κάνουμε την εξής διαδικασία: Καταρχήν τις περισσότερες φορές σβήνουμε το παλιό Viewport. Για να το σβήσουμε το επιλέγουμε κάνοντας κλικ πάνω του, και πατάμε Delete. Το σχέδιό μας εξαφανίζεται και είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε καινούρια όρια για την κατάσταση προεπισκόπησης εκτύπωσης, για το vieport δηλαδή. Για να εισάγουμε καινούρια όρια, τα οποία έστω ότι αυτή τη στιγμή μας ζητούνται να είναι, η κάτω γωνία 15, 35, και η πάνω 280, 175, κάνουμε την εξής διαδικασία: view, viewports, new viewports, επειδή θέλουμε καινούριο. Εφόσον θέλουμε να είναι μονό, επιλέγουμε το single, και πατάμε ΟΚ. Βλέπουμε ότι η command line αυτή τη στιγμή, μας ζητάει να προσδιορίσουμε την πρώτη γωνία. Πληκτρολογούμε λοιπόν τις συντεταγμένες που προαναφέραμε. 15, 35 και πατάμε Εnter. Συνεχίζει η command line ζητώντας να προσδιορίσουμε την επόμενη γωνία. Πληκτρολογούμε και εδώ τις συντεταγμένες που χρειάζονται. 280, 175 και πατάμε Εnter. Το καινούριο viewport που χρειαζόμασταν έχει δημιουργηθεί, και η διαδικασία μας έχει ολοκληρωθεί.