Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

dmin και dmax

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις συναρτήσεις Βάσης δεδομένων, DMIN, και DMAX. Στο φύλλο εργασίας «Αντιπρόσωποι» εμφανίζεται μία περιοχή κελιών, που περιέχει τα κέρδη των αντιπροσώπων, στους αντίστοιχους νομούς. Π.χ. ο αντιπρόσωπος «Γουτούδης Κώστας», στην Αττική, έχει κέρδη 4.850€. Η περιοχή κελιών είναι ταξινομημένη σε αύξουσα σειρά ως προς το νομό, Αττικής, Θεσσαλονίκης, κ.λπ., και σε φθίνουσα ως προς τα Κέρδη. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η μικρότερη πώληση στην Αττική, και ποια η μεγαλύτερη στην Κοζάνη. Στο κελί k9 υπολογίστηκε το μικρότερο κέρδος στον νομό Αττικής. Εμφανίζεται η τιμή 90€, που αντιστοιχεί στα κέρδη του Λαμπρόπουλου Στέλιου. Η τιμή αυτή είναι η μικρότερη τιμή στον νομό Αττικής. Την τιμή αυτή την πληκτρολογήσαμε εμείς. Ας δούμε πως μπορούμε να την υπολογίσουμε με τη βοήθεια της συνάρτησης DMIN, η οποία υπολογίζει τον μικρότερο αριθμό που ικανοποιεί το κριτήριο. Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται το κριτήριο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Προσοχή, το περιεχόμενο της ετικέτας στήλης της περιοχής κελιών, δηλαδή το κελί e4, πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το περιεχόμενο της ετικέτας στήλης του κριτηρίου, δηλαδή το κελί i4. Στο παράδειγμα μας και τα δύο κελιά περιέχουν το ίδιο κείμενο, «Νομός». Στο κελί L9 θα εφαρμόσουμε την συνάρτηση. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Βάση δεδομένων». Από τη λίστα με τις διαθέσιμες συναρτήσεις επιλέγουμε την συνάρτηση DMIN. Η συνάρτηση DMIN χρησιμοποιεί τρία ορίσματα. Στο πρώτο όρισμα ορίζουμε την περιοχή κελιών που σχηματίζουν τη λίστα. Επιλέγουμε την περιοχή από το κελί b4 ως f74. Στο όρισμα «Field», επισημαίνουμε την ετικέτα της στήλης στην οποία υπάρχει το αποτέλεσμα που αναζητούμε. Εμείς αναζητούμε το κέρδος άρα επιλέγουμε το κελί, f4. Στο όρισμα «Criteria», ορίζουμε την περιοχή κελιών που περιέχει το κριτήριο. Η περιοχή θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μία ετικέτα στήλης και από κάτω ένα κελί που θα περιέχει το κριτήριο. Επιλέγουμε την περιοχή i4 ως i5. Το κελί i4 περιέχει την ετικέτα στήλης, και το i5 το κριτήριο. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εμφανίσθηκε η τιμή 90€, η οποία είναι η μικρότερη στην Αττική. Ας δούμε τώρα την συνάρτηση DMAX. Στο κελί k10, υπολογίστηκε το μεγαλύτερο κέρδος για τον νομό της Κοζάνης. Εμφανίζεται η τιμή 1.250€, που αντιστοιχεί στα κέρδη της Λαμπροπούλου Δέσποινας. Η τιμή αυτή είναι η μεγαλύτερη στη Κοζάνη. Την τιμή αυτή την πληκτρολογήσαμε εμείς. Ας δούμε πως μπορούμε να την υπολογίσουμε με τη βοήθεια της συνάρτησης DMAX. Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τον μεγαλύτερο αριθμό που ικανοποιεί το κριτήριο. Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται το κριτήριο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Προσοχή το περιεχόμενο της ετικέτας στήλης της περιοχής κελιών, δηλαδή το κελί e4, πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το περιεχόμενο της ετικέτα στήλης του κριτηρίου, δηλαδή το κελί j4. Στο παράδειγμα μας και τα δύο κελιά περιέχουν το ίδιο κείμενο, «Νομός». Στο κελί L10 θα εφαρμόσουμε τη συνάρτηση. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Βάση δεδομένων». Από τη λίστα με τις διαθέσιμες συναρτήσεις επιλέγουμε την συνάρτηση DMAX. Η συνάρτηση DMAX χρησιμοποιεί τρία ορίσματα. Στο πρώτο όρισμα ορίζουμε την περιοχή κελιών που σχηματίζουν τη λίστα. Επιλέγουμε την περιοχή από το κελί b4 ως f74. Στο όρισμα «Field» επισημαίνουμε την ετικέτα της στήλης στην οποία υπάρχει το αποτέλεσμα που αναζητούμε. Εμείς αναζητούμε το κέρδος, άρα επιλέγουμε το κελί f4. Στο όρισμα «Criteria», ορίζουμε την περιοχή κελιών που περιέχει το κριτήριο. Η περιοχή θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μία ετικέτα στήλης και από κάτω ένα κελί που θα περιέχει το κριτήριο. Επιλέγουμε την περιοχή j4 ως j5. Το κελί j4 περιέχει την ετικέτα στήλης και το j5 το κριτήριο. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εμφανίσθηκε η τιμή 1.250€, η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο κέρδος στην Κοζάνη. Σε γενικές γραμμές, όταν χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις dmin και dmax, τα δεδομένα πρέπει να είναι ταξινομημένα. Από τη στιγμή λοιπόν που τα δεδομένα στην στήλη αυτή είναι ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά Αττικής, Θεσσαλονίκης κ.λπ., αλλά και σ’ αυτή τη στήλη σε φθίνουσα σειρά, οι συναρτήσεις απλώς επιλέγουν την μικρότερη ή την μεγαλύτερη τιμή. Έτσι π.χ. στην Αττική, η συνάρτηση dmax θα επέστρεφε την τιμή 5450€, ενώ η dmin την τιμή 90€.