Εισαγωγικά

Ξεκινάμε το κεφάλαιο με τα blocks. Τα blocks, αποτελούνται από ένα σύνολο αντικειμένων, τα οποία αντιμετωπίζονται από το πρόγραμμα ως ένα αντικείμενο. Τα αντικείμενα αυτά ορίζονται από ένα μοναδικό όνομα, μπορούν να εισαχθούν στο σχέδιο όσες φορές θέλουμε, καθώς και να μετακινηθούν, να περιστραφούν, να αλλάξουν κλίμακα, να αντιγραφούν, και γενικώς να επεξεργαστούν από τις βασικές εντολές. Κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία των blocks, είναι τα εξής. Όπως βλέπουμε στην οθόνη μας, έχουμε σχεδιασμένο ένα σύμβολο, το οποίο είναι γνωστό ως σύμβολο της στάθμης. Αυτό το σύμβολο είναι σχεδιασμένο, στο Layer 0, στο layer δηλαδή του AUTOCAD. Αν τα αντικείμενα του block είναι σχεδιασμένα στο Layer 0, με χρώμα και τύπο γραμμής By layer, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ επάνω, παίρνουν τα χαρακτηριστικά: χρώμα, τύπο γραμμής και πάχος γραμμής, της στρώσης στην οποία εισάγονται εκείνη την ώρα. Αν κάποια τμήματα του block είναι σχεδιασμένα με χαρακτηριστικά διαφορετικά από το By layer, διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους, ανεξάρτητα από αυτά της στρώσης στην οποία εισάγεται το block. Αν κάποιες από τις στρώσεις του block δεν υπάρχουν στο σχέδιο στο οποίο το εισάγουμε, αυτές δημιουργούνται εκείνη την ώρα. Αν τώρα τα block που σχεδιάζουμε είναι Βy block, δηλαδή την ώρα που σχεδιάζαμε αυτό το αντικείμενο, ήταν στη θέση αυτή, οι 3 επιλογές μας, χρώμα, είδος γραμμής, και πάχος γραμμής, θα είχαν χρώμα άσπρο, τύπο γραμμής συνεχόμενο (continious), και πάχος γραμμής 0,25, default δηλαδή. Τα χαρακτηριστικά που παίρνουν κατά τη εισαγωγή τους, εξαρτώνται από αυτά της στρώσης στην οποία εισάγονται. Η διαφορά τους από την επιλογή By layer, είναι ότι παίρνουν τα χαρακτηριστικά, που είναι τρέχοντα κατά την εισαγωγή του block, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της στρώσης. Ας δούμε λοιπόν πώς δημιουργείται ένα block.