Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

fv

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συνάρτηση FV. Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μίας επένδυσης. Ας υποθέσουμε πως καταθέτουμε σε μια τράπεζα το ποσό των 50000€. Στο κελί c9 θα υπολογίσουμε τα χρήματα που θα πάρουμε σε πέντε χρόνια, με 10% ετήσιο επιτόκιο. Τοποθετούμε αρνητικό πρόσημο στο ποσό γιατί είναι χρήματα τα οποία θα δώσουμε. Επιλέγουμε το κελί c9. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την οικονομική συνάρτηση FV. Ο όρος Rate εκφράζει το ετήσιο επιτόκιο, το 10%, επιλέγουμε το κελί c6. Στο όρισμα Nper εισάγουμε το πλήθος των περιόδων, τα 5 χρόνια δηλαδή. Επιλέγουμε το κελί c7. Ο όρος Pmt εκφράζει την πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο. Παραβλέπουμε το όρισμα αυτό επειδή μας ενδιαφέρει η εφάπαξ πληρωμή, στο τέλος της πενταετίας, και όχι μια σειρά δόσεων. Στο όρισμα PV ορίζουμε την παρούσα αξία, τις 50000€. Εισάγουμε την αναφορά του κελιού c5. Το όρισμα Type είναι προαιρετικό, εκφράζει πότε θα καταβάλλονται οι πληρωμές. Το μηδέν 0 εκφράζει το τέλος του έτους ενώ το ένα 1 την αρχή. Εμείς το παραλείπουμε και το Excel το θεωρεί ίσο με μηδέν. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι 80525,50€. Υπολογίσαμε με τον τρόπο αυτό την μελλοντική αξία της επένδυσης, και διαπιστώσαμε ότι σε 5 χρόνια θα λάβουμε 80525,50€