Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Κείμενο, χρώμα, ημερομηνία, ώρα

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη δημιουργία προσαρμοσμένων αριθμητικών μορφών. Στο τρέχον φύλλο εργασίας η τιμή του αποθέματος του κάθε πωλητή, εμφανίζεται με μπλε χρώμα όταν είναι μεγαλύτερη ή ίση του 10, και με κόκκινο όταν η τιμή είναι μικρότερη του 10. Π.χ. το απόθεμα του Λαμπρόπουλου είναι 19 τεμάχια, και εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Αλλάζουμε την τιμή σε 8, και παρατηρούμε το χρώμα γραμματοσειράς να αλλάζει σε κόκκινο, αυτόματα. Ανάλογα δηλαδή με την τιμή αλλάζει και το χρώμα. Θα εφαρμόσουμε την ίδια μορφοποίηση και στις τιμές αποθεμάτων της δεύτερης περιοχής κελιών, αυτής. Επιλέγουμε την περιοχή b12 ως b17. Από το μενού «Μορφή», επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός». Στο τμήμα «Κατηγορία» εμφανίζεται μία λίστα με διάφορες κατηγορίες, γενική, αριθμός, νομισματική, λογιστική κ.τ.λ. Επιλέγουμε «Προσαρμογή». Στο πεδίο τύπος πληκτρολογούμε: [Κόκκινο][<10];[Μπλε][>=10]. Πληκτρολογούμε σε αγκύλες, το χρώμα που θέλουμε να εμφανίζεται, αν η τιμή είναι μικρότερη του 10, ελληνικό ερωτηματικό, και το χρώμα που θέλουμε να εμφανίζεται αν η τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση του 10. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε πως τιμές μικρότερες του 10, όπως η τιμή 9 και 8 έχουν κόκκινη χρώμα, ενώ τιμές από 10 και πάνω έχουν μπλε γραμματοσειρά. Αυτή ήταν μια απλή μορφοποίηση. Θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα αν χρησιμοποιούσαμε την μορφοποίηση υπό όρους του μενού «Μορφή» την οποία θα δείξουμε στο μεθεπόμενο μάθημα. Στη στήλη «Χρέη» εμφανίζεται το χρέος του κάθε πωλητή. Εμφανίζεται ακόμη και το κείμενο «Χρωστάει το ποσό των». Το κείμενο αυτό έχει εισαχθεί αυτόματα. Εμείς εισάγαμε απλώς τους αριθμούς, όπως εδώ. Θα εφαρμόσουμε στη συνέχεια την ίδια μορφοποίηση και στις τιμές με τα χρέη της δεύτερης περιοχής κελιών, ούτως ώστε να εμφανίζεται αυτόματα το κείμενο. Επιλέγουμε την περιοχή c12 ως c17. Από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός», και στο τμήμα «Κατηγορία» επιλέγουμε «Προσαρμογή». Στο πεδίο τύπος, πληκτρολογούμε μέσα σε εισαγωγικά το κείμενο: “Χρωστάει το ποσό των”. Εισάγουμε ένα κενό, το σύμβολο at @, κενό και το σύμβολο €. Το σύμβολο at εμφανίζει το κείμενο ή τον αριθμό που εισάγουμε στο κελί, ενώ το € την νομισματική μονάδα. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Τώρα κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε κελί της περιοχής c12 ως c17 εμφανίζεται η τιμή που πληκτρολογήσαμε, και μόλις φύγουμε από το κελί εμφανίζεται και το κείμενο «χρωστάει το ποσό των» που πληκτρολογήσαμε. Στη στήλη «Αποτέλεσμα» εμφανίζεται το αποτέλεσμα της τελευταίας συναλλαγής του κάθε πωλητή. Π.χ. Ο Λαμπρόπουλος κέρδισε 5€. Όταν το περιεχόμενο είναι θετικό ή μηδέν, όπως εδώ, εμφανίζεται η τιμή και αμέσως μετά εμφανίζεται η λέξη «Κέρδος», ενώ όταν η τιμή είναι αρνητική, όπως εδώ, εμφανίζεται η λέξη «Ζημία» μετά από την τιμή. Θα εφαρμόσουμε την ίδια μορφοποίηση και στα αποτελέσματα της δεύτερης περιοχής κελιών. Επιλέγουμε την περιοχή d12 ως d17. Από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός» και στο τμήμα «Κατηγορία» επιλέγουμε «Προσαρμογή». Στο πεδίο τύπος, πληκτρολογούμε 0€, μέσα σε εισαγωγικά εισάγουμε ένα κενό και την λέξη Κέρδος, ερωτηματικό, 0€, μέσα σε εισαγωγικά εισάγουμε ένα κενό και την λέξη Ζημία, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα τώρα είναι εμφανές. Εάν αλλάξουμε την τιμή του κελιού d12, από -5€, σε 20€, θα δούμε ότι στο κελί εμφανίζεται η λέξη «Κέρδος», και όχι η λέξη «Ζημία». Πληκτρολογούμε το επόμενο ποσό, 45, και παρατηρούμε πως το excel αυτόματα προσθέτει το κείμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με το επόμενο ποσό, το -78. Αυτόματα το excel προσθέτει τη λέξη «Ζημία». Στη στήλη «Ημερομηνία παράδοσης» εμφανίζεται η ημερομηνία της τελευταίας παράδοσης του κάθε πωλητή. Π.χ. Ο Λαμπρόπουλος παρέδωσε την τελευταία παραγγελία την Παρασκευή 2 Μαΐου του 2008. Παρατηρούμε ότι η ημερομηνία εμφανίζεται ολογράφως, κάτι που δεν συμβαίνει με την ημερομηνία παράδοσης στην δεύτερη περιοχή, η οποία είναι ακριβώς η ίδια. Θα εφαρμόσουμε την ίδια μορφοποίηση και στις ημερομηνίες παράδοσης στη δεύτερης περιοχής κελιών, εμείς δηλαδή θα εισάγουμε την ημερομηνία με αυτή τη μορφή, και το excel αυτόματα θα την μετατρέπει σε αυτή. Επιλέγουμε την περιοχή e12 ως e17. Από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός», και στο τμήμα «Κατηγορία» επιλέγουμε «Προσαρμογή». Υπενθυμίζουμε πως αναφερόμαστε στην Παρασκευή 2 Μαΐου 2008. Στο πεδίο τύπος πληκτρολογούμε το γράμμα “η” μία φορά, πληκτρολογούμε το η επειδή αναφερόμαστε στην ημέρα,. Όπως φαίνεται και στο δείγμα εμφανίζεται η ημέρα με ένα ψηφίο, με την τιμή 2. Εάν προσθέσουμε και δεύτερο “η”, η ημέρα εμφανίζεται με δύο ψηφία, εάν προσθέσουμε και τρίτο “η”, εμφανίζεται η ημέρα σε συντομογραφία, Παρ, εάν προσθέσουμε και τέταρτο “η”, η ημέρα εμφανίζεται όπως τη θέλουμε, Παρασκευή, ολογράφως δηλαδή. Εισάγουμε ένα κενό και πληκτρολογούμε ξανά δύο “η”, ώστε να εμφανίζεται η ημέρα και με δύο ψηφία. Εισάγουμε ένα κενό, πληκτρολογούμε το γράμμα “μ”, μία φορά, το γράμμα “μ” επειδή αναφερόμαστε στον μήνα. Εμφανίζεται ο μήνας με ένα ψηφίο, με την τιμή 5, ο Μάιος δηλαδή. Εάν προσθέσουμε και δεύτερο “μ” ο μήνας εμφανίζεται με δύο ψηφία, εάν προσθέσουμε και τρίτο “μ” εμφανίζεται ο μήνας σε συντομογραφία, ενώ αν προσθέσουμε και τέταρτο μ ο μήνας εμφανίζεται όπως τον θέλουμε, Μαϊου, ολογράφως. Εισάγουμε ένα κενό, πληκτρολογούμε δύο φορές το γράμμα ε, το γράμμα ε επειδή αναφερόμαστε στο έτος. Εμφανίζεται το έτος με δύο ψηφία. Εάν προσθέσουμε δύο ακόμη “ε”, το έτος εμφανίζεται με τέσσερα ψηφία, όπως δηλαδή θέλουμε. Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πληκτρολογούμε την επόμενη ημερομηνία, 10/9/2004, και παρατηρούμε πως το excel αυτόματα αλλάζει την μορφή της. Το ίδιο συμβαίνει και με την επόμενη ημερομηνία 20/7/2007. Στη στήλη «Ώρα παράδοσης» εμφανίζεται η ώρα της τελευταίας παράδοσης του κάθε πωλητή. Π.χ. Ο Λαμπρόπουλος παρέδωσε την τελευταία παραγγελία στης 3:20:30μμ. Παρατηρούμε η ώρα παράδοσης εμφανίζεται σε 12ωρη μορφή, γι’ αυτό και εμφανίζεται το μ.μ. (μετά μεσημβρίας), και το π.μ. (προ μεσημβρίας), ενώ στην δεύτερη περιοχή, η ώρα παράδοσης εμφανίζεται σε 24ωρη μορφή. Γι’ αυτό και στον Λαμπρόπουλο αντί για 3:20:30 μμ, εμφανίζεται 15:20:30. Στον Γουτούδη, αντί 6:33:15μμ εμφανίζεται 18:33:15 κ.ο.κ. Θα εφαρμόσουμε την ίδια μορφοποίηση και στις ώρες παράδοσης της δεύτερης περιοχής κελιών. Επιλέγουμε την περιοχή f12 ως f17. Από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός», και στο τμήμα «Κατηγορία» επιλέγουμε «Προσαρμογή». Στο πεδίο τύπος πληκτρολογούμε: ω:λλ:δδ ΠΜ/ΜΜ, ω για την ώρα, άνω και κάτω τελεία, λ για τα λεπτά, άνω και κάτω τελεία, δ για τα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια στα ελληνικά ΠΜ/ΜΜ. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η ώρα πλέον εμφανίζεται σε 12ωρη μορφή.