Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Ως προς τον τύπο

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην μορφοποίηση ενός κελιού ανάλογα με το αποτέλεσμα του τύπου που περιέχει. Στο φύλλο της οθόνης υπάρχουν δύο περιοχές κελιών. Αυτή είναι η πρώτη περιοχή και αυτή είναι η δεύτερη. Στην πρώτη περιοχή παρατηρούμε ότι το φόντο του κελιού με κείμενο «Αποτέλεσμα», είναι κόκκινο και η γραφή έντονη. Οι μορφοποιήσεις αυτές οφείλονται στο ότι το άθροισμα των εσόδων είναι μεγαλύτερο από 500€. Εάν π.χ. αλλάξουμε τα έσοδα του «Φωτόπουλου Χρήστου» από 100€ σε 10€, το φόντο του κελιού με κείμενο «Αποτέλεσμα» γίνεται ανοιχτό μπλε, και η γραφή πλάγια. Αυτό οφείλεται στο ότι το άθροισμα των εσόδων είναι μικρότερο από 500€. Στην δεύτερη περιοχή κελιών δεν έχουμε εφαρμόσει κάποια μορφοποίηση. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν στο κελί e19 που περιέχει τη λέξη «Αποτέλεσμα», μορφοποίηση υπό όρους, ώστε όταν το άθροισμα των εξόδων, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή f8:f18, είναι περισσότερα από 500€, το φόντο του κελιού να γίνεται κόκκινο και η γραφή έντονη. Αντίθετα όταν το άθροισμα των εξόδων είναι μικρότερο ή ίσο των 500€, το φόντο του κελιού να γίνεται ανοιχτό μπλε και η γραφή πλάγια. Επιλέγουμε το κελί e19. Από το μενού «Μορφή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Μορφοποίηση υπό όρους». Στο πρώτο πεδίο επιλέγουμε «ο τύπος είναι», επειδή ως κριτήριο θα χρησιμοποιήσουμε το άθροισμα των τιμών. Στο δεύτερο πεδίο καταχωρούμε την συνάρτηση: =SUM(f8:f18)>500, για την περίπτωση που τα έξοδα είναι μεγαλύτερα από 500€. Πατάμε το κουμπί «Μορφοποίηση». Στην καρτέλα «Γραμματοσειρά» αλλάζουμε το στυλ της γραφής σε έντονο. Στην καρτέλα «Μοτίβα» επιλέγουμε το κόκκινο χρώμα. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» για να ορίσουμε και τον δεύτερο όρο. Στο πρώτο πεδίο επιλέγουμε «Ο τύπος είναι». Στο δεύτερο πεδίο καταχωρούμε την συνάρτηση: =SUM(f8:f18)<=500, για την περίπτωση που τα έξοδα είναι μικρότερα ή ίσα από 500€. Πατάμε το κουμπί «Μορφοποίηση». Στην καρτέλα γραμματοσειρά, αλλάζουμε το στυλ γραφής σε πλάγιο. Στην καρτέλα «Μοτίβα» επιλέγουμε το ανοιχτό μπλε χρώμα. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Αφού ορίσαμε και τους δύο όρους, και τις αντίστοιχες μορφοποιήσεις, πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι το φόντο του κελιού με κείμενο «Αποτέλεσμα» είναι κόκκινο και η γραφή είναι έντονη. Οι μορφοποιήσεις αυτές οφείλονται στο ότι το άθροισμα των εξόδων είναι μεγαλύτερο από 500€. Αλλάζουμε την τιμή του «Φωτόπουλου Χρήστου» από 100€ σε 10€. Παρατηρούμε ότι άλλαξε και η μορφοποίηση του κελιού e19.