Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Περιστροφή και απομάκρυνση τμημάτων

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην περιστροφή και στην απομάκρυνση των τμημάτων ενός γραφήματος πίτας. Στο φύλλο «Αυτοκίνητα» εμφανίζεται ένα γράφημα τύπου πίτας τριών διαστάσεων. Ας δούμε πως μπορούμε να περιστρέψουμε το γράφημα αυτό, ώστε τα τρία τμήματα με τις λιγότερες πωλήσεις, αυτές, να εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του γραφήματος. Κάνουμε δεξί κλικ στα δεδομένα, και επιλέγουμε την εντολή «Μορφοποίηση σειράς δεδομένων». Επιλέγουμε την καρτέλα «Επιλογές». Στο πεδίο «Γωνία πρώτης φέτας» χρησιμοποιούμε τα κουμπιά αυξομείωσης ώστε να περιστρέψουμε το γράφημα. Στις 210 μοίρες περιστροφή, παρατηρούμε στην προεπισκόπηση, ότι τα τρία τμήματα με τις λιγότερες πωλήσεις εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του γραφήματος. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Όντως το γράφημα έχει περιστραφεί. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να απομακρύνουμε ένα ή όλα τα τμήματα της πίτας. Στο φύλλο «Αυτοκίνητα2», στο πρώτο γράφημα όλα τα τμήματα εμφανίζονται απομακρυσμένα, ενώ στο δεύτερο γράφημα, μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στις πωλήσεις της «Alfa Romeo» εμφανίζεται απομακρυσμένο από το υπόλοιπο γράφημα. Στο τρίτο γράφημα θα απομακρύνουμε όλες τα τμήματα όπως στο παραπάνω γράφημα. Επιλέγουμε το τρίτο γράφημα. Εμφανίζεται μία λαβή στην περιφέρεια κάθε τμήματος. Κάνουμε κλικ σε μία από τις λαβές αυτές και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε τη λαβή προς τα έξω. Τα τμήματα του γραφήματος εμφανίζονται πλέον απομακρυσμένα. Στο τέταρτο γράφημα θα απομακρύνουμε μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στις πωλήσεις της «Alfa Romeo». Κάνουμε ένα κλικ στο τέταρτο γράφημα. Κάνουμε πάλι ένα κλικ στο τμήμα της «Alfa Romeo». Τώρα έχουμε επιλέξει μόνο το τμήμα της «Alfa Romeo». Κάνουμε κλικ στη λαβή αυτή και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε τη λαβή προς τα έξω. Το τμήμα που απεικονίζει τις πωλήσεις της «Alfa Romeo» εμφανίζεται πλέον απομακρυσμένο.