Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

pmt

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συνάρτηση PMT. Η συνάρτηση αυτή αποδίδει το ποσό της δόσης ενός δανείου, με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Έστω ότι παίρνουμε ένα δάνειο αξίας 10.000€, με ετήσιο επιτόκιο 8,1%, για 3 χρόνια. Θα υπολογίσουμε στο κελί c6 τη μηνιαία δόση. Επιλέγουμε το κελί c6. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την οικονομική συνάρτηση PMT. Ο όρος Rate εκφράζει το επιτόκιο, ενός δανείου ανά περίοδο πληρωμής. Επειδή εμείς θα πληρώνουμε τη δόση κάθε μήνα, θα πρέπει και το επιτόκιο να είναι μηνιαίο. Θα διαιρέσουμε λοιπόν το ετήσιο επιτόκιο που υπάρχει στο κελί c4, με το 12, για να πάρουμε το μηνιαίο επιτόκιο. Στο όρισμα Nper θα υπολογίσουμε το πλήθος των δόσεων. Το δάνειο θα έχει διάρκεια 3 χρόνια, και από τη στιγμή που θα πληρώνουμε κάθε μήνα, συνολικά θα πληρώσουμε 36 δόσεις. Ο όρος PV εκφράζει το αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή το συνολικό ποσό που εισπράξαμε ως δάνειο, τις 10.000€ δηλαδή στο παράδειγμά μας. Επιλέγουμε το κελί c3. Με το πέρας και του τρίτου έτους, το δάνειο θα έχει εξοφληθεί. Το υπόλοιπο θα είναι μηδέν. Εάν θέλουμε μετά την καταβολή και της τελευταίας πληρωμής ο λογαριασμός να έχει 100€, θα πληκτρολογήσουμε την τιμή 100€ στο όρισμα FV. Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό. Εάν παραλειφθεί, το Excel θεωρεί ως υπόλοιπο την τιμή μηδέν. Προαιρετικό είναι επίσης και το όρισμα Type, το οποίο εκφράζει πότε θα καταβάλλονται οι δόσεις αποπληρωμής. Το μηδέν 0, εκφράζει το τέλος του μήνα, ενώ το ένα 1 την αρχή. Εμείς το παραλείπουμε, και το Excel το θεωρεί ίσο με μηδέν, άρα θα πληρώνουμε στο τέλος κάθε μήνα. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι 313,83€. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο, επειδή αντιπροσωπεύει χρήματα τα οποία θα δώσουμε. Τον τύπο της συνάρτησης μπορούμε να τον δούμε στην γραμμή τύπων. Ίσον, το όνομα της συνάρτησης, και μέσα σε παρένθεση τα τρία ορίσματα. Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα. Έστω ότι παίρνουμε ένα δάνειο αξίας 5.000€, για 10 μήνες. Θα υπολογίσουμε στο κελί g6 τη μηνιαία δόση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο επιτόκιο είναι 8,1% και σταθερό. Προσοχή, εδώ εμφανίζονται οι μήνες αποπληρωμής, ενώ στο προηγούμενο παράδειγμα τα έτη αποπληρωμής. Επιλέγουμε το κελί g6. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την οικονομική συνάρτηση PMT. Ο όρος Rate εκφράζει το επιτόκιο ενός δανείου. Θα διαιρέσουμε το ετήσιο επιτόκιο που υπάρχει στο κελί g4, δια του 12, για να πάρουμε το μηνιαίο επιτόκιο. Στο όρισμα Nper θα ορίσουμε το πλήθος των πληρωμών. Θα επιλέξουμε το κελί g5, τους 10 μήνες δηλαδή. Την τιμή αυτή δεν θα την πολλαπλασιάσουμε με το 12, όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, γιατί εκφράζει ήδη μήνες. Ο όρος PV εκφράζει το αρχικό κεφάλαιο, επιλέγουμε το κελί g3, το οποίο εκφράζει το ποσό δανείου. Παραλείπουμε τον όρο FV όπως επίσης και τον όρο Type. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι 518,75€, και εδώ το αποτέλεσμα έχει αρνητικό πρόσημο, επειδή αντιπροσωπεύει χρήματα τα οποία θα δώσουμε.