Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Σύνδεση με τρισδιάστατες συναρτήσεις

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αναφορές κελιών, τα οποία βρίσκονται σε άλλα φύλλα εργασίας. Στο φύλλο «2004» υπάρχουν τα έσοδα του έτους 2004 για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, και το τέταρτο τρίμηνο. Αντίστοιχα στα φύλλα 2005, 2006, 2007, υπάρχουν τα έσοδα των τριμήνων για το 2005, 2006 και 2007. Στο φύλλο «Συνολικά» εμφανίζονται τα συνολικά έσοδα ανά τρίμηνο, και για τα τέσσερα έτη. Τα αποτελέσματα αυτά τα πληκτρολογήσαμε μόνοι μας. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση SUM, για να μας τα επιστρέφει το Excel αυτόματα. Επιλέγουμε το κελί d3, και πληκτρολογούμε τη συνάρτηση. Ίσον, το όνομα της συνάρτησης SUM, ανοίγουμε την παρένθεση. Κάνουμε κλικ στο φύλλο 2004, και με πατημένο το πλήκτρο SHIFT κάνουμε κλικ στο φύλλο «2007». Επιλέξαμε δηλαδή και τα τέσσερα φύλλα. Επιλέγουμε το κελί c3, κλείνουμε την παρένθεση, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel μας επιστρέφει την τιμή 7.700, όπως και εδώ. Ας προσέξουμε λίγο την γραμμή τύπων. Εμφανίζεται η συνάρτηση και τα ορίσματά της. Η συνάρτηση είναι η SUM, η οποία θα υπολογίσει το άθροισμα των κελιών c3, για τα φύλλα από το «2004» ως και το «2007». Η συνάρτηση λοιπόν αναφέρεται σε τέσσερα κελιά που υπάρχουν σε διαφορετικά φύλλα εργασίας. Βέβαια και στα 4 φύλλα εργασίας τα κελιά c3 περιέχουν τα έσοδα του 1 τριμήνου. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη λαβή συμπλήρωσης για να αντιγράψουμε τον τύπο και για τα υπόλοιπα τρίμηνα. Εμφανίζεται λοιπόν ο λεπτός μαύρος σταυρός, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Το Excel υπολόγισε για το δεύτερο τρίμηνο τα έσοδα, ήταν 8.800€, για το τρίτο 12.500€ και για το τελευταίο τρίμηνο τα έσοδα ήταν 11.200€. Ας αλλάξουμε την τιμή των εσόδων του δεύτερου τριμήνου του 2007. Εισάγουμε την τιμή 5.000€, και πατάμε το κουμπί ENTER. Ανοίγουμε το φύλλο «Συνολικά». Παρατηρούμε, ότι τα συνολικά έσοδα του δεύτερου τριμήνου άλλαξαν εδώ. Όχι όμως και εδώ.