Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Ταξινόμηση Μηνυμάτων

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως ταξινομούμε τα μηνύματα μας. Μεταβαίνουμε στο φάκελο “Εισερχόμενα”. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων, οι στήλες της σπουδαιότητας, του συνημμένου, του αποστολέα, του θέματος, της παραλαβής, και της σημαίας. Σε μια από αυτές τις στήλες, και συγκεκριμένα στη στήλη “Παραλαβή”, υπάρχει ένα βέλος, το οποίο δείχνει προς τα κάτω. Έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτό, στην ενότητα των Windows. Όταν το βέλος δείχνει προς τα κάτω, τα μηνύματα είναι ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά, όσον αφορά τη στήλη παραλαβή. Εάν κάνουμε ένα κλικ επάνω στη στήλη παραλαβή, το βέλος δείχνει προς τα επάνω, και αυτό σημαίνει πως τα μηνύματα αυτά, είναι ταξινομημένα σε αύξουσα ταξινόμηση ως προς τη στήλη παραλαβή. Αύξουσα ταξινόμηση σημαίνει από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Ενώ φθίνουσα ταξινόμηση, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Αυτά όμως όσον αφορά το μέγεθος. Στην περίπτωση όμως της στήλης της παραλαβής, έχουμε ημερομηνίες. Φθίνουσα ταξινόμηση, σημαίνει από την πιο πρόσφατη ημερομηνία στην παλαιότερη, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, 30/8/2011, 11/1/2008. Αν ταξινομήσουμε λοιπόν τα μηνύματα σε αύξουσα, όσον αφορά τη στήλη παραλαβή, στο πρώτο μήνυμα, η ημερομηνία θα είναι η παλαιότερη ημερομηνία: 19/6/2007, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, και κάτω – κάτω, θα εμφανιστεί το μήνυμα με την πιο πρόσφατη ημερομηνία, 30/8/2011. Εννοείται πως μπορούμε να ταξινομήσουμε τα μηνύματα σε φθίνουσα, ή σε αύξουσα και για τις άλλες στήλες, “Θέμα” π.χ., αρκεί να κάνουμε ένα κλικ επάνω της. Τώρα είναι σε αύξουσα, ενώ τώρα είναι σε φθίνουσα. Αύξουσα, όσον αφορά τη στήλη “Θέμα”, σημαίνει ότι είναι αλφαβητική, από το Α έως το Ω. Ενώ η φθίνουσα, είναι από το Ω προς το Α. Βέβαια, πρώτα ταξινομούνται οι λατινικοί χαρακτήρες, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, και στη συνέχεια οι ελληνικοί χαρακτήρες.