Σειρά πράξεων

Το Excel εκτελεί πράξεις με μία συγκεκριμένη σειρά. Θα αναφερθούμε μόνο στις βασικές πράξεις, πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις, προσθέσεις, και αφαιρέσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως και τις παρενθέσεις στα παραδείγματα μας. Η σειρά με την οποία εκτελούνται η πράξεις στο Excel είναι η εξής: πρώτα γίνονται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις, στη συνέχεια οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις, και στο τέλος οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει, το Excel πρώτα θα εκτελέσει την πράξη η οποία βρίσκεται μέσα σε παρενθέσεις, 4+8 δηλαδή, και στη συνέχεια θα διαιρέσει. ʼρα το αποτέλεσμα θα είναι το εξής: 4+8 μας κάνουν 12, δια 2, το αποτέλεσμα είναι το 6. Στο δεύτερο παράδειγμα όμως, πρώτα θα γίνει η διαίρεση του 8 με το 2, και στη συνέχεια θα γίνει η πρόσθεση. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι το εξής. 4 + 8/2, πάλι 4. ʼρα το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το 8. Παρατηρούμε λοιπόν πως στο πρώτο παράδειγμα το αποτέλεσμα είναι το 6, ενώ στο δεύτερο το 8, ακόμα και εάν έχουμε ακριβώς τους ίδιους αριθμούς. Η μόνη διαφορά ασφαλώς είναι οι παρενθέσεις. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Στο συγκεκριμένο θα πρέπει να υπολογίσουμε τον μέσο όρο, των αριθμών 4, 2 και 6. Ο σωστός ο τρόπος είναι ο πρώτος. Πρώτα θα υπολογίσουμε το άθροισμα των τριών αριθμών, και στη συνέχεια θα διαιρέσουμε με το τρία. ʼρα 4 + 2 μας κάνουν 6, + 6 =12, και στη συνέχεια δια τρία, οπότε το αποτέλεσμα θα είναι το 4. Στον δεύτερο τρόπο, επειδή η διαίρεση όπως έχουμε πει προηγείται της πρόσθεσης, το αποτέλεσμα θα είναι 4 +2, +,6 / 3, μας κάνει πάλι 2, άρα το αποτέλεσμα θα είναι το 8. Προσέξτε λοιπόν την σειρά με την οποία εκτελούνται οι πράξεις, για να πάρετε και τα σωστά αποτελέσματα από το Excel.