Σταθεροποίηση στηλών και γραμμών

Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας, εμφανίζονται οι πωλήσεις ανά μήνα, και οι εταιρίες. π.χ. το κελί f6 αντιστοιχεί στη πώληση του μήνα Μάιο για την εταιρία “Info”. Αν όμως μετακινηθούμε πιο κάτω, και δεξιά, δε μπορούμε με ακρίβεια να πούμε σε ποιο μήνα, και για ποια εταιρία αντιστοιχεί η πώληση του κελιού J60. Πολύ απλά δεν εμφανίζεται η γραμμή με τους μήνες, και η στήλη με τις εταιρίες. Ας δούμε πως θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Επιλέγουμε το κελί b2, και στη συνέχεια από την καρτέλα προβολή, μεταβαίνουμε στην ομάδα Παράθυρο, και από την εντολή “Σταθεροποίηση παραθύρων”, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου”. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πως αν μετακινηθούμε προς τα κάτω, να εμφανίζεται η γραμμή με τους μήνες, και αν μετακινηθούμε προς τα δεξιά, να εμφανίζεται η στήλη με τις εταιρίες. Τώρα μπορούμε να δούμε πως αυτή η πώληση, αντιστοιχεί στο μήνα Ιούνιο, και την εταιρία Plai. Ας το δούμε άλλη μια φορά αναλυτικά. Επιλέγοντας το κελί b2 σταθεροποιήσαμε οτιδήποτε βρίσκεται από πάνω του, δηλαδή την πρώτη γραμμή, και οτιδήποτε βρίσκεται αριστερά του δηλαδή τη στήλη Α. Εάν επιλέγαμε το κελί a2, το μόνο που θα σταθεροποιούσαμε θα ήταν η πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει τίποτα στα αριστερά του. Εάν επιλέγαμε το κελί c3, τότε θα σταθεροποιούσαμε τις πρώτες δύο γραμμές, αυτές που βρίσκονται από πάνω του, καθώς και τις δύο στήλες, a και b, αυτές που βρίσκονται στα αριστερά του. Από την καρτέλα προβολή, μέσα από την εντολή “Σταθεροποίηση παραθύρων”, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Αποσταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου”, για να επανέλθουμε στη προηγούμενη κατάσταση.