Συναρτήσεις: average (μέσος όρος), max και min (μέγιστη και ελάχιστη τιμή)

Στο φύλλο “μαθητές” εμφανίζονται οι βαθμοί για τα Αρχαία, τα Νέα, και τα Μαθηματικά, για τη Δέσποινα, τον Κώστα, και τον Στέλιο. Στο κελί g4 θέλουμε να εμφανιστεί ο μέσος όρος των βαθμών της Δέσποινας. Η συνάρτηση που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η average. Όπως και στη sum, ξεκινάμε πάντα με ένα =, στη συνέχεια πληκτρολογούμε το όνομα της συνάρτησης, και μέσα σε παρενθέσεις την περιοχή από την οποία θα πάρει τις τιμές. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, και πληκτρολογούμε =average( c4 :e4 ), και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Τo Excel μας επιστρέφει το 16. Ο μέσος όρος του 15, 16 και 17 είναι ασφαλώς το 16. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για τον Κώστα, και για τον Στέλιο. Έχουμε ήδη όμως αναφέρει τις σχετικές και τις απόλυτες τιμές, καθώς και τη λαβή συμπλήρωσης. ʼρα, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Το Excel μας εμφανίζει τους μέσους όρους του Κώστα και του Στέλιου. Στη συνέχεια θα δούμε ένα ποιο πολύπλοκο παράδειγμα. Μεταβαίνουμε γι’ αυτό το λόγο στο φύλλο εργασίας 2003. Στο φύλλο 2003, εμφανίζονται οι πωλήσεις για το 2003 για κάθε μήνα του έτους. Στο κελί b18, θέλουμε να εμφανίσουμε το σύνολο των πωλήσεων για το μήνα Ιανουάριο. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο κελί, πληκτρολογούμε το =, το όνομα της συνάρτησης, sum(, και στη συνέχεια πληκτρολογούμε το πρώτο κελί της περιοχής, το b4, :, και το τελευταίο κελί, το b15, κλείνουμε την παρένθεση, και πατάμε το ENTER. Το άθροισμα των πωλήσεων για το μήνα Ιανουάριο είναι 1315 αυτοκίνητα. Sτο αμέσως επόμενο κελί, πληκτρολογούμε τη συνάρτηση average για να μας επιστρέψει τον μέσο όρο, =, το όνομα της συνάρτησης, και στην συνέχεια πάλι την περιοχή b4 έως b15. κλείνουμε την παρένθεση, και πατάμε το ENTER. Ο μέσος όρος των πωλήσεων είναι 109,58 αυτοκίνητα. Στη συνέχεια θα δούμε δύο νέες συναρτήσεις. Είναι οι συναρτήσεις οι οποίες μας επιστρέφουν την μέγιστη, και την ελάχιστη τιμή, από μία περιοχή κελιών. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε στο κελί b21 να εμφανιστεί η μεγαλύτερη πώληση για το μήνα Ιανουάριο. Επιλέγουμε το κελί, πληκτρολογούμε το =, και στη συνέχεια το όνομα της συνάρτησης. Το όνομα της συνάρτησης είναι max. Στη συνέχεια απλώς πληκτρολογούμε για άλλη μία φορά την περιοχή κελιών, η οποία είναι πάλι η ίδια b4:b15. κλείνει η παρένθεση και πατάμε το ENTER. Η μέγιστη πώληση είναι το 175. και εμφανίζεται σε αυτό το κελί. Με τον ίδιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη συνάρτηση, για να εμφανιστεί σε αυτό το κελί η ελάχιστη τιμή. Η μικρότερη δηλαδή πώληση για το μήνα Ιανουάριο. Επιλέγουμε λοιπόν το κελί, πληκτρολογούμε =, και στη συνέχεια το όνομα της συνάρτησης, το min. Ανοίγουμε παρένθεση, και πληκτρολογούμε την περιοχή κελιών, b4:b15. κλείνουμε την παρένθεση και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Η μικρότερη πώληση είναι το 60, και είναι αυτή η τιμή.