Προβολές

Θα αναφερθούμε στις προβολές. Οι προβολές είναι ένας τρόπος να δούμε το κείμενο μας με διαφορετική μορφή. Ασφαλώς δεν αλλάζουμε κάτι στο κείμενο μας, μας επιτρέπουν όμως να το δούμε διαφορετικά. Το κείμενο μας αυτή την στιγμή εμφανίζεται με την προβολή διάταξη εκτύπωσης. Η προβολή αυτή ονομάζεται έτσι, επειδή μας δείχνει το κείμενο μας όπως θα εκτυπωθεί. Παρατηρήστε πως στο κείμενο μας εμφανίζονται μεταξύ των άλλων ένας πίνακας, μία φωτογραφία, μία δίστηλη διάταξη, καθώς και τα περιθώρια της σελίδας. Αν αλλάξουμε την προβολή, μέσα από την καρτέλα προβολή, και επιλέξουμε κάποια άλλη, π.χ. την πρόχειρη, το κείμενο μας θα εμφανιστεί έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια στη σελίδα. Επίσης δεν εμφανίζεται η φωτογραφία, και η δίστηλη διάταξη. Συνήθως χρησιμοποιούμε την πρόχειρη προβολή, για την γρήγορη πληκτρολόγηση του κειμένου. Υπάρχουν και άλλες προβολές. Η διάταξη web, μας δείχνει πως θα εμφανιστεί το κείμενο μας στο internet. Παρατηρήστε το εξής, έχουν χαθεί πάλι τα περιθώρια της σελίδας, όχι όμως και η φωτογραφία. Επίσης δεν υπάρχει δίστηλη διάταξη. Το κείμενο μας, αν μικρύνουμε το παράθυρο, αναδιπλώνεται για να χωρέσει ακριβώς στο παράθυρο. Οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε στη προβολή διάταξη εκτύπωσης, γιατί αυτή η προβολή εμφανίζει το κείμενο έτσι όπως θα εκτυπωθεί.