Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Ακέραιες και δεκαδικές θέσεις

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μερικές ακόμη προσαρμοσμένες αριθμητικές μορφές. Στις μορφοποιήσεις αυτές θα χρησιμοποιήσουμε δύο σύμβολα. Το σύμβολο 0 και το σύμβολο της δίεσης #. Εάν στο κελί b2 πληκτρολογήσουμε την τιμή 02 και επιλέξουμε ένα άλλο κελί, παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μόνο ο αριθμός 2 δίχως το 0. Εάν πληκτρολογήσουμε στο κελί b3 την τιμή 2,30, και επιλέξουμε ένα άλλο κελί παρατηρούμε ότι εμφανίζεται ο αριθμός 2.3, δίχως το μηδέν, το δεύτερο δεκαδικό δηλαδή. Το excel και στις δύο αυτές περιπτώσεις θεωρεί το 0 πριν το 2 και το 0 μετά το 3, ως ψηφίο δίχως σημασία και δεν το εμφανίζει. Ας δούμε τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να εμφανίζονται και τα μηδενικά χωρίς σημασία. Επιλέγουμε το κελί b2, στο οποίο υπενθυμίζουμε πως είχαμε πληκτρολογήσει 02. Από το μενού «Μορφή», επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός», και στο τμήμα «Κατηγορία» επιλέγουμε «Προσαρμογή». Στο πεδίο τύπος πληκτρολογούμε δύο μηδενικά. Κάθε μηδενικό δεσμεύει και μία θέση ψηφίου. Εξασφαλίζουμε δηλαδή ότι θα εμφανίζονται στο παράδειγμα μας τουλάχιστον δύο ψηφία ακόμη και αν κάποιο από αυτό δεν έχει αξία. Εάν πληκτρολογήσουμε και τρίτο μηδέν θα εμφανίζονται τουλάχιστον τρία ψηφία όπως βλέπουμε και στο δείγμα, ο αριθμός 2 εμφανίζεται με δύο μηδενικά μπροστά του. Εμείς όμως θέλουμε δύο ψηφία και έτσι διαγράφουμε το ένα από τα τρία μηδενικά, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι στο κελί εμφανίζεται ο αριθμός 02. Πληκτρολογούμε 020. Το excel διαγράφει το πρώτο μηδενικό. Στο κελί b3 είχαμε πληκτρολογήσει τον δεκαδικό αριθμό 2,30. Παρόλα αυτά δεν εμφανίζεται το 0 διότι είναι άνευ σημασίας. Θα ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο ώστε να εμφανίζονται δύο δεκαδικά ψηφία. Επιλέγουμε το κελί b3. Από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός» και στο τμήμα «Κατηγορία», επιλέγουμε «Προσαρμογή». Στο πεδίο τύπος πληκτρολογούμε 0,00. Με το μηδέν πριν την υποδιαστολή εξασφαλίζουμε τουλάχιστον ένα ψηφίο στο ακέραιο μέρος, ενώ με τα δύο ψηφία μετά την υποδιαστολή εξασφαλίζουμε δύο ψηφία στο δεκαδικό μέρος. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί b3 εμφανίζεται τώρα η τιμή 2,30. Εάν αλλάξουμε την τιμή σε 2,368, παρατηρούμε πως το excel την εμφανίζει πάλι με ακρίβεια δύο δεκαδικών, και μάλιστα εφαρμόστηκε στρογγυλοποίηση. Θα αλλάξουμε τώρα την τιμή αυτή σε 0,30. Παρατηρούμε, όπως ήταν αναμενόμενο, εμφανίζεται το 0 στο ακέραιο μέρος. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την μορφή του κελιού αυτού, ώστε να μην εμφανίζονται το ψηφίο 0 στο ακέραιο μέρος, αλλά να εμφανίζεται η υποδιαστολή. Επιλέγουμε το κελί b3. Από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός», και στο τμήμα «Κατηγορία» επιλέγουμε «Προσαρμογή». Στο πεδίο τύπος πληκτρολογούμε στη θέση του μηδενικού στο ακέραιο μέρος, το σύμβολο της δίεσης #. Η δίεση βρίσκεται πάνω από τον αριθμό 3 στο πληκτρολόγιο. Παρατηρούμε στο δείγμα πως το 0 δεν εμφανίζεται, εμφανίζεται όμως το σύμβολο της υποδιαστολής. Το σύμβολο της δίεσης # δεσμεύει μεν θέση ψηφίου αλλά δεν εμφανίζει πρόσθετα μηδενικά, εμφανίζοντας παράλληλα την υποδιαστολή. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Η τιμή του κελιού d2 εμφανίζεται με δύο ψηφία στις χιλιάδες, και τρία δεκαδικά ακριβείας. Παρόλο που το μηδενικό αυτό και αυτά δεν έχουν αξία εμφανίζονται. Εμφανίζεται ακόμη και το σύμβολο του €. Στο κελί d3 θα εφαρμόσουμε την ίδια μορφοποίηση, ώστε η τιμή να εμφανίζεται με την ίδια ακριβώς μορφή. Επιλέγουμε το κελί d3. Από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε την εντολή «Κελιά». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός», και στο τμήμα «Κατηγορία» επιλέγουμε «Προσαρμογή». Στο πεδίο τύπος πληκτρολογούμε: 00.000,000 δύο μηδενικά και το διαχωριστικό χιλιάδων, για να δεσμεύσουμε δύο θέσεις στις χιλιάδες, τρία μηδενικά για να δεσμεύσουμε και τις υπόλοιπες τρεις θέσεις του ακεραίου. Πληκτρολογούμε ακόμη την υποδιαστολή και τρία μηδενικά για να δεσμεύσουμε τρεις δεκαδικές θέσεις. Στην συνέχεια μετά από ένα κενό εισάγουμε το σύμβολο του €. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η μορφή της τιμής του κελιού είναι ίδια με την από πάνω.