Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Διεύρυνση της απόστασης στηλών

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη διεύρυνση των στηλών σ’ ένα δυσδιάστατο γράφημα. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας εμφανίζονται δύο γραφήματα. Στο πρώτο γράφημα στις στήλες εσόδων και εξόδων δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ τους. Εδώ, εδώ, και εδώ. Αντίθετα, στο δεύτερο γράφημα, στις στήλες εσόδων και εξόδων υπάρχει απόσταση μεταξύ τους. Εδώ, εδώ, και εδώ. Θα αυξήσουμε και στο πρώτο γράφημα την απόσταση μεταξύ των στηλών. Επιλέγουμε μία οποιαδήποτε σειρά δεδομένων. Από το μενού «Μορφή», επιλέγουμε «Επιλεγμένη σειρά δεδομένων». Κάνουμε κλικ στην καρτέλα «Επιλογές». Στο πεδίο «Επικάλυψη» αυξάνουμε την τιμή. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνουμε την τιμή τόσο περισσότερο η στήλη των εξόδων, επικαλύπτει τη στήλη των εσόδων. Μειώνοντας όμως την τιμή, και αποκτώντας αρνητικό πρόσημο, παρατηρούμε ότι η απόσταση μεταξύ των στηλών αυξάνεται. Επιλέγουμε -50, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η απόσταση των στηλών και στο πρώτο γράφημα έχει αυξηθεί.