Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

dsum

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην συνάρτησης Βάσης δεδομένων, DSUM. Στο φύλλο εργασίας «Αντιπρόσωποι» εμφανίζεται μία περιοχή κελιών που περιέχει των αριθμό παραγγελιών και τα κέρδη των αντιπροσώπων. Π.χ. ο αντιπρόσωπος «Δελιάς Ανέστης», έκλεισε 14 παραγγελίες με κέρδος 1.100€. Στο κελί k9 υπολογίστηκε το σύνολο των παραγγελιών που είναι λιγότερες από 10, εμφανίζεται η τιμή 33. Η τιμή αυτή είναι το αποτέλεσμα του αθροίσματος των τιμών 9, συν 9, συν 8, συν 7. Και οι τέσσερεις τιμές είναι μικρότερες της τιμής 10. Την τιμή αυτή την πληκτρολογήσαμε εμείς. Ας δούμε πως μπορούμε να την υπολογίσουμε με τη βοήθεια της συνάρτησης DSUM. Η συνάρτηση αυτή προσθέτει τους αριθμούς της περιοχής κελιών, που ικανοποιούν το κριτήριο. Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται το κριτήριο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Προσοχή, το περιεχόμενο του κελιού e4, πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το περιεχόμενο της ετικέτας στήλης του κριτηρίου, δηλαδή το κελί h4. Στο παράδειγμα μας και τα δύο κελιά περιέχουν το ίδιο κείμενο, «Αριθμός Παραγγελιών». Στο κελί L9 θα εφαρμόσουμε τη συνάρτηση. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Βάση δεδομένων». Από τη λίστα με τις διαθέσιμες συναρτήσεις, επιλέγουμε την συνάρτηση DSUM. Η συνάρτηση DSUM χρησιμοποιεί τρία ορίσματα. Στο πρώτο όρισμα, ορίζουμε την περιοχή κελιών που σχηματίζουν τη λίστα. Επιλέγουμε την περιοχή, από το κελί b4 ως f74. Στο όρισμα «Field» επισημαίνουμε την ετικέτα της στήλης στην οποία θα αναζητηθεί το κριτήριο. Επιλέγουμε το κελί e4. Στο όρισμα «Criteria» ορίζουμε την περιοχή κελιών που περιέχει το κριτήριο. Η περιοχή θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μία ετικέτα στήλης και από κάτω ένα κελί που θα περιέχει το κριτήριο. Επιλέγουμε την περιοχή h4 ως h5. Το κελί h4 περιέχει την ετικέτα στήλης, και το h5 το κριτήριο. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εμφανίσθηκε το αποτέλεσμα 33, το οποίο είναι το άθροισμα όλων των παραγγελιών κάτω από 10.