Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

rate

Στη συνέχεια θα δούμε την συνάρτηση RATE. Η συνάρτηση RATE μας επιτρέπει να καθορίσουμε το συντελεστή απόδοσης μιας επένδυσης. Έστω ότι παίρνουμε ένα δάνειο αξίας 10.000€, για 3 χρόνια. Για να αποπληρώσουμε το δάνειο κάθε χρόνο δίνουμε 3800€. Η τιμή αυτή εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο, επειδή αντιπροσωπεύει χρήματα τα οποία θα δώσουμε. Θα υπολογίσουμε στο κελί c7 το ετήσιο επιτόκιο. Επιλέγουμε το κελί c7. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την οικονομική συνάρτηση RATE. Στο όρισμα Nper εισάγουμε το πλήθος των δόσεων. Το δάνειο θα το εξοφλήσουμε σε 3 ετήσιες δόσεις. Επιλεγούμε λοιπόν το κελί c6. Ο όρος Pmt εκφράζει το ποσό της κάθε δόσης, δηλαδή στο παράδειγμα μας την τιμή 3800 του κελιού c5. Επιλέγουμε το κελί c5. Ο όρος PV εκφράζει το αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή το συνολικό ποσό που εισπράξαμε ως δάνειο, τις 10.000 € δηλαδή στο παράδειγμά μας. Επιλέγουμε το κελί c4. Με το πέρας και του τρίτου έτους το δάνειο θα έχει εξοφληθεί. Το υπόλοιπο στο ταμείο μας θα είναι μηδέν. Εάν θέλουμε μετά την καταβολή και της τελευταίας πληρωμής το ταμείο μας να έχει π.χ. 100€, θα πληκτρολογήσουμε την τιμή 100€ στο όρισμα FV. Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό. Εάν παραλειφθεί το όρισμα αυτό, το Excel θεωρεί ως υπόλοιπο ταμείου την τιμή μηδέν. Προαιρετικό είναι επίσης και το όρισμα Type, το οποίο εκφράζει πότε θα καταβάλλονται οι δόσεις αποπληρωμής. Το μηδέν 0 εκφράζει το τέλος του έτους ενώ το ένα 1 την αρχή. Εμείς το παραλείπουμε και το Excel το θεωρεί ίσο με μηδέν. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα, δηλαδή το ετήσιο επιτόκιο είναι 6,85%. Τον τύπο της συνάρτησης μπορούμε να τον δούμε στην γραμμή τύπων. Ίσον, το όνομα της συνάρτησης, και μέσα σε παρένθεση τα τρία ορίσματα.