Μετακίνηση Με Σχετικές Συντεταγμένες

Ας δούμε κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά την μετακίνηση ενός αντικειμένου. Σχεδιάζουμε ένα παραλληλόγραμμο, το οποίο μας ζητείται να το μετακινήσουμε από την κάτω αριστερή γωνία του, στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες 150, 350. Η κίνηση η οποία θα κάνουμε είναι η εξής: Επιλέγουμε το Move, επιλέγουμε το αντικείμενο, πατάμε Enter, ως Base point επιλέγουμε την κάτω αριστερή γωνία του, εφόσον μας ζητείται, και πληκτρολογούμε κατ’ ευθείαν 150, 350. Πατάμε Enter, και το αντικείμενό μας, αν το επιλέξουμε, και βάλουμε το σταυρόνημα μας στην θέση που ήταν το Base Point, θα δούμε στην θέση των συντεταγμένων τις συντεταγμένες 150, 350. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Για ένα παραλληλόγραμμο, το οποίο θα μας ζητηθεί να το μετακινήσουμε από την κάτω αριστερή του γωνία στο σημείο με σχετικές συντεταγμένες 150, 350, θα κάνουμε την εξής κίνηση: επιλέγουμε το Move, επιλέγουμε το αντικείμενο, και ως base point επιλέγουμε την κάτω αριστερή γωνία. Εφόσον μας ζητήθηκαν σχετικές συντεταγμένες, θα πληκτρολογήσουμε πρώτα @ (παπάκι) 150, (κόμμα) 350 και πατάμε Enter. Το αντικείμενό μας έχει μετακινηθεί στην πάνω θέση, και μόλις βάλουμε το σταυρό πάνω στο Base Point θα δούμε στην θέση των συντεταγμένων κάτω από την Command line, ότι δεν αναγράφεται 150, 350, διότι οι συντεταγμένες δεν ήταν απόλυτες, αλλά σχετικές. Είναι λίγο πιο σπάνια περίπτωση, αλλά υπάρχει πιθανότητα να την συναντήσουμε. Άρα, επαναλαμβάνουμε ότι όταν μας ζητούνται απόλυτες συντεταγμένες τις πληκτρολογούμε κατ’ ευθείαν διαχωρίζοντάς τες με ένα κόμμα. Αν όμως μας ζητηθούν σχετικές συντεταγμένες, τότε πληκτρολογούμε @(παπάκι) Χ, Υ και πατάμε Enter