Πολικές Συντεταγμένες

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, στη θέση όπου βρίσκονται οι συντεταγμένες, βλέπουμε ότι εμφανίζονται στο autocad κάποιες ενδείξεις, οι οποίες μας δείχνουν τις πολικές συντεταγμένες. Πολική, είναι η μορφή με την οποία η απόσταση δίνεται αριθμητικά, και η κατεύθυνση μέσω γωνίας. Ενώ βρισκόμαστε μέσα στην εντολή Line, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή γράφει 578 μικρότερο του 43, μικρότερο του 320 κ.ο.κ. Εάν ενεργοποιήσουμε το ortho, βλέπουμε ότι μας δείχνει ακριβώς, σε ποιον άξονα βρισκόμαστε. 270…180…90…0. Οι αριθμοί πριν από το σύμβολο του μικρότερου, μας δείχνουν το μήκος της γραμμής που αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε. Το μικρότερο, ως σύμβολο, αυτή τη στιγμή δεν έχει την έννοια του μικρότερου. Είναι η μορφή με την οποία μας δείχνει το πρόγραμμα τις πολικές συντεταγμένες. Αφού έχουμε κάνει το πρώτο κλικ, και έχουμε σχεδιάσει το πρώτο σημείο της γραμμής μας, αν θελήσουμε να σχεδιάσουμε μία γραμμή, με μήκος 300, και κλίση γωνίας 45 μοίρες, θα πληκτρολογήσουμε τον παρακάτω τύπο. Παπάκι, για να καταλάβει ότι θέλουμε να δώσουμε καινούριο σημείο, 300, που είναι το μήκος της γραμμής που θέλουμε να σχεδιάσουμε, μικρότερο του 45, των 45 μοιρών δηλαδή (@300<45). Πατάμε Enter και η γραμμή μας σχεδιάστηκε. Εάν θελήσουμε να σχεδιάσουμε σε ευθεία, θα πληκτρολογήσουμε παπάκι, 200 π.χ. το μήκος γραμμής, μικρότερο του μηδενός (@200<0). Πατάμε Enter. Εάν θελήσουμε να σχεδιάσουμε προς τα κάτω, παπάκι, 500 ως μήκος γραμμής, μικρότερο του 270 (@500<270). Πατάμε Enter για να βγούμε από τη Line. Οπότε καταλήγουμε ότι, για να σχεδιάσουμε μέσω πολικών συντεταγμένων, που είναι συντεταγμένες τις οποίες εμφανίζει το Autocad… στη θέση των συντεταγμένων, ορίζουμε το πρώτο σημείο γραμμής, πληκτρολογούμε παπάκι, μήκος γραμμής, τις μοίρες, και πατάμε Enter.