Επιλογές Προσαρμογής

Συνεχίζουμε με την καρτέλα Fit. Στην καρτέλα Fit, προσαρμογή δηλαδή, προσαρμόζουμε τα χαρακτηριστικά των στοιχείων των διαστάσεων. Δηλαδή, μας ρωτά εδώ. Όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, ώστε να χωρέσει και το κείμενο και η διάσταση και τα βέλη, μέσα στις Extension lines, τότε ποιο θα είναι το πρώτο αντικείμενο, που θα τοποθετήθει εκτός διαστάσεων. Εδώ έχει ως προεπιλογή “Either (ιδερ) text or arrows (best fit)”. Δηλαδή είτε το κείμενο, είτε τα βέλη, οποιοδήποτε προσαρμόζεται καλύτερα αυτόματα. Αν δηλαδή στη θέση αυτή που βλέπουμε το 0.56 ήταν 0.70, δεν θα χωρούσε το κείμενο να γραφεί εδώ, και θα μπορούσε να μας το βγάλει αριστερά ή δεξιά. Παρακάτω, Arrows (βέλη), αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος τοποθετούνται μόνο τα βέλη εκτός των οριακών γραμμών, και αυτά αν χωράνε. Διαφορετικά, τοποθετούνται βέλη και κείμενο, εκτός των γραμμών. Text, κείμενο. αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετείται μόνο το κείμενο εντός των οριακών γραμμών, και αυτό αν χωράει. Διαφορετικά τοποθετούνται και πάλι τα βέλη και το κείμενο εκτός των γραμμών. Both text and arrows, (και το κείμενο και τα βέλη). Αν δεν υπάρχει δηλαδή χώρος και για τα βέλη και για το κείμενο, τοποθετούνται και τα δύο εκτός των οριακών γραμμών. Στη θέση “Always keep text between extension lines”, πάντα διατηρείται το κείμενο μεταξύ των οριακών γραμμών. Το κείμενο παραμένει δηλαδή εντός των οριακών γραμμών, ακόμη και αν η γραμμή περνάει από πάνω του. Στη θέση “Suppress (σα-πρες) arrows if they don’ t fit inside extensions lines”, δεν εμφανίζονται τα βέλη αν δε χωράνε μέσα στις οριακές γραμμές. Εμείς προτιμούμε την πρώτη επιλογή, που είναι και προεπιλογή, οπότε το πρόγραμμα αυτόματα επιλέγει ποια είναι η καλύτερη χρήση. Στη θέση Text placement, (τοποθέτηση του κειμένου). Εδώ επιλέγουμε την τοποθέτηση του κειμένου, όταν δε χωρά στην κλασική του θέση. “Beside the dimension line”, (εκτός των γραμμών διάστασης). “Over dimension line, with leader”, τοποθετείται πάνω από τις γραμμές επέκτασης, με οδηγό ένα βέλος). “Over dimension line, without leader”, (τοποθετείται πάνω από τις γραμμές διάστασης χωρίς οδηγό). Και εδώ επιλέγουμε την προεπιλογή, “Beside the dimension line”, η οποία είναι αρκετά καλή, και τοποθετεί στη αριστερή ή στη δεξιά θέση των γραμμών. “Scale for dimension features (φι-τσιουερς)”. Είναι χαρακτηριστικά κλίμακας για διαστάσεις. Επιλέγουμε δηλαδή, τη γενική κλίμακα των διαστάσεων. Στη θέση “Use overall scale of” (χρησιμοποίηση καθολικής κλίμακας), ορίζουμε την κλίμακα για όλες τις διαστάσεις. Είναι καλύτερο να την αφήνουμε στο 1 προς 1, όταν έχουμε τα κλασικά μας σχέδια, και ανάλογα με τις ανάγκες ειδικών σχεδίων, μεταβάλλουμε την κλίμακα. Το Fine tuning είναι μια εξαιρετική ρύθμιση. Με τη βοήθειά της ορίζουμε τις επιπρόσθετες παραμέτρους, για την προσαρμογή του κειμένου. “Place text manually” τοποθέτηση του κειμένου με το ποντίκι, κατά τη διαστασιολόγηση. Και “Draw dimension line between extension lines”, δηλαδή πάντα να σχεδιάζονται οι γραμμές διάστασης μεταξύ των οριακών γραμμών. Κρατάμε αυτήν την προεπιλογή, οι γραμμές διάστασης να σχεδιάζονται στις γραμμές επέκτασης, ακόμη και αν τα βέλη βγουν εκτός.